Verkoper
De Wel Kristel– Pimpupmyshirt heeft haar maatschappelijke zetel op Diestsesteenweg 515, 3202 Rillaar en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 054 88 25 406 .
2.Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Pimpupmyshirt.
3.Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
4.Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. Bestellingen worden maximaal 10 dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Pimpupmyshirt heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper  . Goederen kunnen na afspraak ook bij ons worden afgehaald. De koper geeft dit aan tijdens het bestelproces. De koper ontvangt een mail van zodra de goederen voor hem klaar liggen.
5.Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Voor acties zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals deze op de bon zijn vermeld.
6.Overeenkomst en eigendomsvoorbehoud
Een overeenkomst tussen Pimpupmyshirt – De Wel Kristel en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Pimpupmyshirt – De Wel Kristel op haalbaarheid is beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper
7.Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
8.Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
9.Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar De Wel Kristel, Pimpupmyshirt,Diestsesteenweg 515, 3202 Rillaar. De koper moet Pimpupmyshirt – De Wel Kristel vooraf schriftelijk inlichten over het feit dat de goederen worden teruggestuurd (via een e-mail aan info@pimpupmyshirt.be). De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn verstuurd. Alle het materiaal moet in originele toestand teruggestuurd worden.  Bedrukt textiel mag niet met wasverzachter gewassen worden en geen droogkast. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Pimpupmyshirt – De Wel Kristel er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
10.Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
11.Prijzen en productinformatie
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van uw bestelling. Pimpupmyshirt tracht de productinformatie, gegevens en afbeeldingen zo duidelijk en correct mogelijk weer te geven. Deze zijn steeds indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De weergegeven kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijke kleuren.
12.Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Pimpupmyshirt – De Wel Kristel, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Pimpupmyshirt zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
13.Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, …).
14.Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
15.Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Pimpupmyshirt – De Wel Kristel worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.